מחזקת את ידם של צה"ל וכוחות הביטחון
בעז"ה ננצח! 💙🇮🇱
חיפוש
Close this search box.

תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מהווים, חוזה מחייב ותקף בין המשתמש לבין כרמית פרז בעלת האתר carmitperez.art והאתר carmitart.com (להלן: “החנות“).

על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם אתר חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתנאי השימוש זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם אתר למכירת מותג המביא פתרונות יחודיים לחפצי נוי ואומנות לעיצוב הבית והגינה, באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

אנא קראו את האמור בתנאי השימוש ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

מדריכים יותר ידידותיים ניתן למצוא במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

 1. כללי
  • האתר” – אתר האינטרנט שכתובתו https://www.carmitart.com  והאתר https://www.carmitart.com/,לרבות המערכות שבו.
  • כל פעולה שהי באתר זה כפופה לאמור בתנאי השימוש שלהלן.
  • כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תנאי השימוש וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתנאי השימוש.
  • כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או כל טלפון סלולארי או כל מכשיר תקשורת אחר. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  • תנאי השימוש המפורטים להלן הינם הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והם מסדירים את היחסים שבין החנות לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר. תנאי השימוש מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין החנות למשתמשים בו. כל המשתמש והמבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא את תנאי השימוש, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החנות ו/או הנהלת האתר ו/או החנות ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תנאי השימוש. במקרה שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח “פעולה” בתנאי השימוש זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת “Talkback”, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ”ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
  • החנות ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר של החנות הם:
 • כתובת למשלוח דואר: הגליל 37א׳ חיפה
 • דואר אלקטרוני:[email protected].
 • טלפון ליצירת קשר: 052-5255439.
  • לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
  • החנות שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
  • רק האמור בתנאי השימוש זה יחייב את האתר ואת החנות. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי השימוש זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה להלן: “המקור-האחר“), יגבר האמור בתנאי השימוש, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי השימוש במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החנות ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החנות ו/או האתר.
  • תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה חברתית, תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה חברתית, תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
  • תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החנות. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.
  • רישומי המחשב של החנות בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • החנות עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחנות לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 1. מטרתו של אתר אינטרנט זה

אתר זה מספק שירות מקוון לרכישת מוצרי החנות, ומיועד להציע מוצרים מעוצבים בין היתר מוצרי נוי ואומנות לעיצוב הבית והגינה (להלן: “המוצרים“), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים המוצעים באמצעות האתר.

 1. המשתמשים
  • רשאים להשתמש באתר כל אחד העומד בתנאים הבאים:
   • לכל מי שמלאו לו 18 שנים לפחות והינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962.
   • לכל מי שברשותו דואר אלקטרוני (Email) תקין ואשר פרטיו האישיים ויתר שדות החובה בטופס ההזמנה באתר מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באתר, לרבות ומבלי לגרוע: כתובת, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד.
   • לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל וכן לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל וכן כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד ישראכרט או בכל אמצעי תשלום אחר שהחנות מאפשרת.
  • על אף האמור לעיל, החנות רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחנות, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.
 2. תהליך ביצוע הרכישה
  • תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-“קניה” או “הוספה לסל”, אשר תוביל לטופס מילוי פרטי המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתנאי השימוש, ואשר בסיומו תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים הנדרשים במדויק. מובהר, כי במידה ובעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.
  • בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.
  • כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ממוצר למוצר, וללא חובת הנמקה של החנות. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי. למען הסר ספק, החנות אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ועל המשתמש האחריות לוודא מול החנות כי המוצר מצוי במלאי.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החנות. כן מוסכם ומובהר, כי החנות תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
  • בעת עדכון סל הקניות, החנות שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל במידה וננטש/נשכח, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. לתשומת לב, יתכן שאם התחלת בביצוע הזמנה ולא השלמת אותה, פרטי הזמנתך לא יישמרו בסל הקניות ולא יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר.
  • על המשתמש לוודא כי המוצר שהזמין מתאים לצרכיו האישיים ובר התקנה במידת הצורך, לחנות לא תהיה כל אחריות לאי התאמה של מוצר למשתמש.
  • התמונות המוצגות למוצרים באתר הינן להמחשה בלבד.
  • גוון המוצרים המוצגים באתר הינו כללי ויכול שתהיה סטיה בגוון הצבע המוצג במכשירים השונים לעומת צבע המוצר בפועל.
 3. מחירים
  • המחירים באתר אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
  • החנות רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא”ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.
  • במקרה שמוצג אחוז הנחה בעסקה, מחיר המוצרים הסופי לאחר הנחה המוצג בעסקה בש”ח הוא המחיר המחייב. הצגת אחוז הנחה בעסקה הינו לצרכי נוחות בלבד ומעוגל בכללי עיגול מקובלים כלפי מטה.
  • האתר, החנות אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.
 4. שובר מתנה (Gift Card)
  • שובר יזכה את האוחז בו בזכות לרכוש מהחנות מוצרים בשווי הנקוב בהם.
  • לא ניתן למכור את השובר.
  • תוקף השובר מצוין על גבי השובר ובכפוף לכך שהחנות עודנה פעילה.
  • לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף על גבי השובר).
  • לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.
  • לא ניתן לממש את השובר במבצעים ו/או בהנחות.
  • לא ניתן להשתמש בכרטיס לרכישה סיטונאית.
  • תוקף השובר הוא עד המועד הנקוב בו, לאחר מועד זה הכרטיס לא יכובד.
  • השובר מזכה את המחזיק בו עד יתרת הסכום הטעון בו ואינו המיר למזומן. לא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר.
  • אין זכות להחזר כספי/קבלת שובר זיכוי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות השובר.
  • ניתן לבצע החלפת מוצרים בלבד תוך 30 יום מתאריך הקנייה, כפוף לכך שהצרכן ישיב את המוצר כשהוא לא נפגם, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ובצירוף הוכחת קנייה (חשבונית).
  • במקרה של אובדן/גניבה/השחתה, השובר לא יוחלף ולא יינתנו כל תמורה או פיצוי בגינו.
  • השובר אינו “כרטיס חיוב” כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986 .
  • המחזיק בשובר מצהיר כי בעצם ההחזקה בו הוא מסכים לתנאיו.
  • לבירור יתרה בשובר ניתן להתקשר לטלפון: 052-5255439 או בדוא”ל: [email protected]
  • החנות רשאית לשנות תנאי שימוש אלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא צורך לתת על כך כל הודעה מוקדמת.
 5. ביטול עסקה והחזרות
  • המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין שביצע באמצעות האתר (להלן: “עסקה“) אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף ‏7 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏7 זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
  • אופן ביטול עסקה
   • ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (“הודעת הביטול“):
  • בדוא”ל לכתובת [email protected]
  • פנייה ישירה לשירות הלקוחות אשר פרטיו מופיעים באתר.
 • מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי

כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, מיום ביצוע העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מבניהם) ובלבד שביטול העסקה יהיה בתנאי שהמשתמש יחזיר לחנות את המוצרים והם לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי המשתמש הרוכש. החזרת המוצרים באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.

 • עסקאות שלא ניתן לבטל

הוראות סעיף ‏7.2.1 לעיל והוראות סעיף ‏7.5.2 להלן לא יחולו על העסקאות הבאות:

 • עסקאות לרכישת טובין פסידים;
 • עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש;
 • עסקאות לרכישת טובין הניתנים לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
 • מועדי ותנאי הביטול – משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש
  • בסעיף ‏7.5 זה:

אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;
 “אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;

  “עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

 • משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הטובין נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה ו/או התכתבות בין נציגי האתר למשתמש.
 • הוראות סעיף ‏7.5.2 ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏7.4 לעיל.
 • ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 • תוצאות ביטול עסקה
  • ביטול עקב פגם או אי התאמה

אי התאמה” – המוצר פגום או המוצר שסופק שונה מזה שהוזמן.

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:

 • החנות תחזיר למשתמש בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם. כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 • במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החנות במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחנות, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
  • ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה

במידה וביטל משתמש עסקה לפי סעיפים ‏7.2.1 או ‏7.5 לעיל, שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏7.6.1 לעיל (פגם או אי התאמה), יחולו ההוראות להלן:

 • החנות תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחנות תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

בסעיף זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החנות הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.

 • במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחנות והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
 • הזיכוי יתבצע לאחר בדיקת המוצר, בטווח שלא יעלה על 7 ימי עסקים מיום החזרתו אלינו.
  • במידה והתקין נציג מטעם החנות טובין בבית המשתמש לצורך מתן שירות לפי העסקה, החנות תהיה רשאית לגבות מהמשתמש תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ש”ח.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והמשתמש היה פטור מתשלום דמי משלוח במסגרת ההזמנה, תהיה רשאית החנות לגבות את עלות דמי המשלוח מהמשתמש.

החובה מצד המשתמש להחזיר את הטובין באריזתם המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. כמו כן אין בהוראות סעיפים ‏7.6.1 ו-‏7.6.2 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה מהמשתמש במקרה שהחזיר לחנות טובין שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.

 • ביטול עסקה על ידי החנות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;
 • המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;
 • נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בחנות ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ומדובר בטעות טכנית או בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;
 • במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה (כדוגמת הקורונה) ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת החנות את ביצועה של העסקה או את אספקת המוצר;
 • הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.
 • למדיניות הביטולים וההחזרות ולמידע על ביטול מוצרים בהטבה לחצו כאן
 1. משלוחים
  • החנות תספק למשתמש את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצרים.
  • החנות רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, איסוף מלוקרים וחנויות, שליח ועוד) על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל וכיוצ”ב.
  • אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החנות במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.
  • יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו המשתמש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף ‏8.3 לעיל, ובמקרה כזה על המשתמש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החנות במקרה זה.
  • החנות לא תישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים באירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  • זמני אספקת המוצרים כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים בו הוזמן המוצר אינו נחשב למניין הימים ומסתיים בשעה 19:00. לחנות אין יכולת לקבוע מראש את מועד ושעת המשלוח.
  • החנות אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החנות ולא תהא למזמין כל טענה כנגד החנות בעניין זה.
  • בעת אספקת המוצר, רשאית החנות (אך לא חייבת) ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
  • מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, החנות תיצור קשר עם המשתמש והוא לא יחויב בגין הפריט החסר. למען הסר ספק, החנות לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהחנות תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחנות.
  • על המשתמש לבדוק את המוצרים עם קבלתם ולציין בכתב ליקויים באם קיימים. במידה ולא עשה כך במעמד האספקה, יראו כאילו סופקו המוצרים בהתאם להזמנה ובמצב תקין לשביעות רצונו של המשתמש.
  • משתמש אשר דחה את מועד האספקה למועד המאוחר יותר ב – 30 ימים ומעלה ממועד ההזמנה המקורי, יחויב בדמי אחסון בסך 50 ש”ח לכל יום אחסנה.
 2. אחריות
  • ברכישת מוצרים חשמליים החנות מספקת אחריות לתקופה של 12 (שנים עשר) חודשים ממועד קבלת המוצרים אצל המשתמש הרוכש ובלבד שמחיר המוצר הינו מעל 150 ₪ (מאה וחמישים ש”ח).
  • במידה והחנות תגלה כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם המשתמש הרוכש, כוח עליון, זדון או רשלנות של המשתמש הרוכש או תיקון שנעשה במוצר, בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן, תהיה רשאית החנות לדרוש תמורה בעד תיקון שביצעה במוצר לפי דרישת המשתמש הרוכש, או בעד הובלתם או החלפתם.
 3. העדר אחריות
  • תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, לצרכי פרסום באתר. יחד עם זאת, גוון המוצרים המוצגים באתר הינו כללי ויכול שתהיה סטיה בגוון הצבע המוצג במכשירים השונים לעומת צבע המוצר בפועל.
  • החנות שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
  • החנות ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
  • המשתמשים אחראים כלפי החנות, משתמשים אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.
 4. שימוש בלתי מורשה באתר
  • אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחנות, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו-Automated Data Mining Tools.
  • אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ו/או החנות ו/או בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החנות ללא אישור החנות מראש ובכתב.
 5. זכויות יוצרים וסימני מסחר
  • כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החנות או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החנות היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
  • כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
  • אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
  • החנות הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
  • אין לחנות כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י החנות. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של החנות והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החנות או של צד שלישי, אשר הרשה לחנות להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחנות בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החנות לכך מראש ובכתב.
  • ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החנות לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החנות אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקשורים, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החנות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החנות אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 1. הדין החל ומקום השיפוט
  • הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
  • מובהר כי האמור בסעיפים ‏13.1-‏13.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.
× צ׳ט עם כרמית